Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LDR-lighting hierna te noemen “LDR” en een wederpartij, waarop LDR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in ons magazijn, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.
Geen enkele bestelling zal kunnen worden geannuleerd, tenzij binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling en mits ons uitdrukkelijk akkoord. In dit geval zal de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de bestelling.

Retourbeleid

Producten die in voorraad zijn, kunnen door ons terug genomen worden zonder extra retourkosten, indien ze onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking zitten. Lees bij "Wijze van terugsturen" hoe u aangekochte producten kunt terugsturen.

Producten die niet in voorraad zijn, worden in sommige gevallen niet terug genomen. Wij verkopen exclusieve design verlichting, producten worden besteld en gemaakt naar persoonlijke smaak van de klant. Verlichtingsproducten worden vaak pas gemaakt wanneer ze besteld worden, hierdoor worden ze beschouwd als op maat gemaakt. Als u twijfelt of wij een product terug nemen kunt u dit op eenvoudige manier aanvragen via e-mail. Indien het een product is dat wij meermaals verkopen, nemen wij uw product terug. Let op: retours zijn niet mogelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wijze van terugsturen

- Laat ons via e-mail of brief binnen de 7 dagen na ontvangst weten dat u uw aangekochte producten wilt retourneren, en dit te tellen vanaf de dag van ontvangst. Stuur ons uw naam, contactgegevens, factuurnummer en uw rekeningnummer.

- Wij gaan na of uw producten voldoen aan onze retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. Indien wij de producten kunnen terugnemen, sturen wij u het retouradres.

- U laat het toestel op uw kosten en risico bezorgen op het opgegeven retouradres. Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Enige verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

- Wanneer wij de producten retour ontvangen hebben, zullen wij controleren of ze voldoen aan de voorwaarden van ons retourbeleid.

- Indien de producten aan ons retourbeleid voldoen, zullen wij u terugbetalen.

- Indien de producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

Verzakingsrecht

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Enige verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt van de klant.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud, offertes

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij LDR kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.
Gemaakte offertes zijn 2 weken geldig na datum opmaak. Prijzen in de offertes zijn geldig binnen de geldigheidsduur van de offerte en zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan LDR zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

· een algemeen gebrek aan benodigde zaken of diensten;
· niet-voorzienbare stagnatie bij de fabriek waarvan LDR afhankelijk is,
· weersomstandigheden en algemene vervoersproblemen.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen 1 week na levering aangetekend te worden verzonden of per mail (met ontvangstbevestiging) te worden verstuurd; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege. Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen vanaf factuurdatum op IBAN nummer NL31RABO0128233206. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar.

LDR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat LDR haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van LDR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LDR niet mogelijk is langer duurt dan 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien LDR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Bij de verkoop van producten wordt in algemene voorwaarden een vooruitbetaling van 40% bedongen, 50% voor uitlevering en 10% achteraf, tenzij anders is overeengekomen. Dit i.v.m Maatwerk van de producten.

Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

· over de eerste Euro 250,-- 15%

· over het meerdere tot Euro 500,-- 10%
· over het meerdere tot Euro 1.000,-- 8%-
· over het meerdere tot Euro 2.000,-- 5%
· over het meerdere 3%

Waarborg

De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de verkoper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren aan het product.

De garantieperiode is standaard 1 jaar op alle verlichting en verlichting accessoires.
De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage led lampen; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.
Alle teruggegeven producten MOETEN 100% volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.

Privacy Policy

De gegevens die worden verzameld om de services te bieden die door de klant werden verzocht, zoals het bekijken van online prijslijsten. De gegevens worden gebruikt om U te informeren over onze producten en/of diensten. De klantenlijsten worden niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven.